Høring

Høring

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven.

Bekendtgørelse om fastlæggelse af beregningsmetoder og indberetningskrav i henhold til biobrændstofloven.

Bekendtgørelsen Implementerer metodedirektivet (2015/652 af 20. april 2015), der omhandler regne- og rapporteringsregler ved reduktion af CO2-udledninger i transportsektoren.

Metodedirektivet er en præcisering og uddybning af de forpligtelser, der allerede findes i brændstofkvalitetsdirektivet (2009/30 af 23. april 2009). Metodedirektivet specificerer således de forpligtelser, der er i brændstofkvalitetsdirektivet, og pålægger ikke de af direktivet forpligtede parter nye byrder.

Brændstofkvalitetsdirektivet blev implementeret i dansk ret ved lov nr. 1607 af 22. december 2012, og stiller krav til transportsektorens reduktion af drivhusgasser.

Brændstofkvalitetsdirektivet indeholder således bestemmelser om, at olieselskaberne skal reducere deres CO2-udledning med mindst 6 pct. i 2020 i forhold til 2010.

Endvidere indeholder brændstofkvalitetsdirektivet krav til metoder til beregning af vugge til grav-emissioner af drivhusgasser fra biobrændstoffer og fossile brændstoffer. Det er disse metoder, der uddybes i metodedirektivet. 

Metodedirektivet vil blive implementeret i en ny bekendtgørelse, da det vurderes, at den eksisterende bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v. ikke er egnet til den forestående implementering af metodedirektivet. 

Det fremgår af metodedirektivet, at medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft senest den 21. april 2017. 

Metodedirektivet vil blive implementeret ved anvendelse af inkorporeringsmetoden, hvilket indebærer, at bekendtgørelsen vil indeholde en bestemmelse om, at metodedirektivet i sin helhed er gældende i Danmark. Dog findes art. 3 og 4 ikke velegnet til inkorporeringsmetoden, hvorfor disse artikler implementeres ved hjælp af omskrivningsmetoden.


 

Der er flere udestående spørgsmål omkring forståelsen af metodedirektivet. Så snart de udestående spørgsmål i metodedirektivet er afklaret, vil Energistyrelsen udarbejde en håndbog om beregningsmetoderne og den endelige forståelse af metodedirektivet og de omtalte UER’re. 

For at sikre håndbogens soliditet og for at sikre, at de erfaringer som virksomheder har på området, er det Energistyrelsens ønske, at denne håndbog udarbejdes med bidrag fra branchen, hvorved bl.a. branchens kendskab til området, der især handler om opstrømsdelen af brændstoffernes livscyklus, kan inddrages i udarbejdelsen. 

Udover forslaget til bekendtgørelse vedlægges “Guidance note on approaches to quantify, verify, validate, monitor and report upstream emission reductions”, der er en vejledning om de ovennævnte UER’re. Vejledningen er blevet til på baggrund af drøftelser i uformelle ekspertgruppemøder facilitere af Kommission og efter tilkendegivelser fra industrien og non-governmental organisationer. Eventuelle kommentarer til denne vejledning er også meget velkomne.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
31-03-2017
31-05-2017
21-04-2017
2016/2017
Carsten Poulsen
cpo@ens.dk
03-03-2017