Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehand-lingsloven)

Høring over udkast til forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (tvangsbehand-lingsloven)
Lovforslaget har til hensigt at sikre den nødvendige sundhedsfaglige behandling af varigt inhabile patienter, f.eks. patienter med demens eller udviklingshæmning, som på grund af deres mentale funktionsnedsættelse modsætter sig en sundhedsfaglig nødvendig behandling.

Med lovforslaget fastsættes bestemmelser, hvorefter en læge eller en tandlæge kan beslutte at gennemføre sundhedsfaglig behandling ved tvang. En forudsætning for tvangsbehandlingen er, at lægen eller tandlægen har indhentet samtykke fra patientens nærmeste pårørende eller værge til behandlingen efter sundhedslovens § 18 og til den besluttede tvang.

Der fastsættes derudover bestemmelser om fysisk fastholdelse, anvendelse af beroligende medicin, tvangsindlæggelse, tilbageholdelse og tilbageførsel og gennemførelse af personlig hygiejne.

Af hensyn til patienternes retssikkerhed foreslås desuden fastsat regler om et nyt klagenævn (Tvangsbehandlingsnævnet), som kan behandle klager over beslutninger om anvendelsen af tvang. Endvidere foreslås indført regler om journalføring af tvangs-indgreb (i tvangsprotokollen) samt regler om pligt til indberetning af lægens og tand-lægens beslutninger om tvang.
Lovforslag
Sundhed
16-02-2017
16-04-2017
01-01-2018
2016/2017
20-01-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 356,254 kB
Høringsliste 356,555 kB
Lovforslag 1,484 MB
Høringsnotat
L 185 Kommenteret høringsnotat 286,372 kB
Høringssvar
L 185 Høringssvar 2,563 MB