Høring

Høring

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Børne- og Socialministeriet fremsender hermed udkast til ovennævnte lovforslag til høring.


Lovforslaget, som udmønter dele af aftalen om revision af servicelovens voksenbestemmelser, som blev indgået af satspuljepartierne den 4. november 2016, omfatter følgende elementer:
  • Servicelovens formålsbestemmelser. Der foreslås en tydeliggørelse af formålsbestemmelserne med øget vægt på rehabilitering og fremme af inklusion.

  • Tidlig, forebyggende indsats. Det foreslås at skabe hjemmel for kommunalbestyrelsen til at etablere og anvende gruppebaserede tilbud om hjælp og støtte og tidsbegrænsede, individuelle tilbud om socialpædagogisk bistand til borgere, der endnu ikke er berettiget til ydelser efter serviceloven samt sociale akuttilbud som led i indsatsen over for borgere med psykiske lidelser. Endvidere foreslås en tydeliggørelse af muligheden for at anvende tilbud etableret af frivillige. Endelig foreslås det at give kommunalbestyrelsen mulighed for at tildele et hjælpemiddel eller forbrugsgode til borgere med midlertidig funktionsnedsættelse i en kortere tidsafgrænset periode.

  • Regelforenkling og afbureaukratisering. Det foreslås at give kommunalbestyrelsen mulighed for i enkle og entydige sager om hjælpemidler og forbrugsgoder at vælge at anvende en forenklet sagsbehandlingsprocedure ved behandling af ansøgningen. Det foreslås desuden at forenkle udmålingssystemet for hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, således at der udbetales hjælp i form af et standardbeløb, hvis de sandsynliggjorte merudgifter ligger inden for et bestemt interval.

  • Justeringer af reglerne om ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance. Det foreslås at indføre en godkendelses- og tilsynsordning i socialtilsynet for foreninger og private virksomheder, der ønsker at fungere som arbejdsgiver i ordningerne. Det foreslås endvidere at fastsætte en øvre grænse for den ugentlige arbejdstid på 48 timer for nærtstående i de ordninger, hvor den nærtstående er såvel arbejdsgiver som arbejdsleder og hjælper. Endelig foreslås det, at udbetalingstidspunktet for det kontante tilskud i ordningerne ændres fra månedsvis forud til bagud, når tilskuddet er overført til en forening eller privat virksomhed.

  • Bedre data. Det foreslås at give hjemmel til at sikre børne- og socialministeren bedre mulighed for at følge målrettet op over for kommuner og regioner, der ikke lever op til indberetningskravene på socialområdet. Der foreslås desuden en række præciseringer af kravene til indberetning af oplysninger på det sociale område og ældreområdet og at sikre tilstrækkelig hjemmel til udarbejdelse af databekendtgørelser, der samler informationer og regler om dataindberetning på de to områder.

  • Styrkelse af borgernes retssikkerhed. Det foreslås at indføre et varsel på 14 uger for kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp efter en række bestemmelser i serviceloven, som vil blive kombineret med en særligt hurtig klagesagsbehandling i Ankestyrelsen. Endvidere foreslås indført klageadgang til Ankestyrelsen over tilbudslederens afgørelser om afslag på optagelse i og udskrivning fra kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v.

 

Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest mandag den 13. februar 2017 kl. 10.00 til tha@sim.dk og til sim@sim.dk.

Lovforslag
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
13-02-2017
13-04-2017
2016/2017
13-01-2017

Dokumenter