Høring

Høring

Husdyrgødningsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. samt Bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder

Udkast til husdyrgødningsbekendtgørelsen skal efter forslaget erstatte bekendtgørelse nr. 1324 af 15. november 2016 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. 

Udkast til bekendtgørelse om kort over oplande til nitratfølsomme habitatnaturtyper i Natura 2000-områder er på 3642 sider. Bekendtgørelsens bestemmelser er angivet på side 1 i udkastet, mens de resterende sider består af det tilhørende bilag og alene indeholder koordinater for afgrænsningen af de pågældende oplande på kortet.

I høringsperioden er kortene tilgængelige som et digitalt kort på MiljøGis på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside på følgende adresse: http://miljoegis.mim.dk/cbkort?profile=husdyr2017.

De foreslåede ændringer er en del af en række bekendtgørelsesændringer, som følger af ændring af husdyrbrugloven. Med forslaget til ændring af husdyrbrugloven adskilles reguleringen af anlæggene (stalde, gyllebeholdere, forskellige andre bygninger m.v.) fra reguleringen af husdyrgødningsanvendelsen på arealerne. De miljømæssige nødvendige vurderinger og krav i henhold til EU-direktiverne i forhold til udbringningsarealerne vil fremover blive håndteret gennem ny generel regulering.

 

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
16-01-2017
16-03-2017
2016/2017
13-12-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Forslag til ny husdyrgødningsbekendtgørelse 581,958 kB
Forslag til bekendtgørelse om kort 13,340 MB
Høringsbrev 152,167 kB
Høringsliste 63,623 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 614,201 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,811 MB