Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelser om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale og regionale hverv

Høring over udkast til bekendtgørelser om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale og regionale hverv

Herved sendes udkast til bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for vare-tagelsen af kommunale hverv og bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af regionale hverv i høring.
Bekendtgørelserne udmønter den del af stemmeaftalen om ændring af politikeres vederlæggelse af 3. oktober 2016 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Konservative og Liberal Alliance, som vedrører vederlæggelsen af borgme-stre og regionsrådsformænd.
Stemmeaftale af 3. oktober 2016 er vedlagt.
Disse bekendtgørelsesudkast skal ligeledes ses i sammenhæng med Finansministeri-ets forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre1, som er sendt i høring med frist for bemærkninger den 14. november 2016.
Aftalen indebærer følgende ændringer i vederlæggelsen af borgmestre og regions-rådsformænd:
• Reglerne om vederlag til borgmestre og regionsrådsformænd ændres, såle-des at vederlaget hæves med 31,4 pct. svarende til forskellen mellem udvik-lingen i vederlagene siden 1994 og den faktiske lønudvikling på det kommu-nale og regionale arbejdsmarked (4. kvartal 2015-niveau). Endvidere ændres reglerne om den fremadrettede regulering af vederlaget til borgmestre og re-gionsrådsformænd, således at borgmestres og regionsformænds vederlag re-guleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling. Den fremadrettede regulering af vederlaget til borgmestre og re-gionsrådsformænd vil svare til de foreslåede regler for ministre og folketings-medlemmer. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 4. Finansministeriet fast-sætter den årlige reguleringsprocent.
• Reglerne om eftervederlag (tidligere benævnt efterløn) til borgmestre og regi-onsrådsformænd ændres, således at der ikke ydes eftervederlag, hvis en fra-trådt borgmester eller regionsrådsformand tiltræder som medlem af Folketin-get eller som minister.
• Endelig ændres reglerne om borgmestres og regionsrådsformænds pensionsalder,således at borgmestres og regionsrådsformænds pensionsalderhæves fra efterlønsalderen til folkepensionsalderen for pension optjent, efter at ændringen træder kraft. Reglerne for borgmestres og regionsrådsformænds pensionsalder vil svare til de foreslåede regler for ministre og folketingsmedlemmer, der dog har virkning fra 1. april 2017. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 10. Der bliver endvidere indført regler om mulighed for tidlig pensionering mod et førtidspensionsfradrag, som vil svare til de foreslåede regler for ministre og folketingsmedlemmer. Der henvises til lovforslagets § 1, nr. 11.
Endvidere foreslås reglerne ændret således, at udvalgsformænd ikke kan modtage eftervederlag, hvis man bliver medlem af Folketinget eller tiltræder som minister (svarende til de foreslåede ændringer for borgmestre/regionsrådsformænd). Derudover foreslås reglerne om udbetaling og ophør af vederlag for kommunale og regionale hverv ændret således, at det tydeligt fremgår, at vederlag, der er ydet forud i den måned, hvor det pågældende kommunalbestyrelses-/regionsrådsmedlem bliver valgt som borgmester/regionsrådsformand, skal ydes forholdsmæssigt med ophør fra den dag pågældende bliver valgt som borgmester/regionsrådsformand.
Endelig er der foretaget enkelte tekniske og sproglige ændringer.
De nye regler vedrørende vederlag, eftervederlag og pension til borgmestre og regionsrådsformænd træder i kraft 1. januar 2017.
Regulering af vederlagene på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor sker første gang den 1. april 2017.
Der vedlægges udkast til de to bekendtgørelser, hvor alle ændringer er synligt markeret.
Social- og Indenrigsministeriet skal anmode om, at eventuelle bemærkninger er ministeriet i hænde senest den 7. december 2016. Bemærkninger bedes fremsendt pr. email til fvjur@sim.dk med kopi til mvo@sim.dk.
Spørgsmål vedrørende høringen skal rettes til undertegnede på tlf. 41851435.
Det bemærkes, at udkastet til bekendtgørelserne ligeledes snarest vil blive sendt i økonomisk høring (DUT-høring).

Med venlig hilsen
Martin Vangsøe Olsen

Bekendtgørelser
Social og omsorg
07-12-2016
06-02-2017
01-01-2017
2016/2017
Martin Vangsøe Olsen
mvo@sim.dk
08-11-2016