Høring

Høring

Ændring af Sundhedsloven, bedre brug af helbredsoplysninger m.v.

Høring over udkast til lovforslag om ændring af sundhedsloven

Udkastet består af en række initiativer under 3 overskrifter:

1. Indhentning og videregivelse af patientjournaler o.lign. til kvalitetsarbejde m.v. 

Formålet med lovforslaget er at sikre, at der gælder klare juridiske rammer for brug af oplysninger fra patientjournaler o.lign. i forbindelse med den løbende kvalitetsudvikling og kvalitetssikring af sundhedsvæsenet.

Med forslaget etableres således klar hjemmel til indhentning (under en række betingelser) af oplysninger fra patientjournaler o.lign. i forbindelse med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af behandlingsforløb og arbejdsgange.. Oplysningerne vil efter lovforslaget også kunne indhentes, når indhentningen er nødvendig i forbindelse med akkreditering eller opfølgning på, at krav fra centrale sundhedsmyndigheder til behandlingen i sundhedsvæsenet opfyldes. Samtidig skabes hjemmel til, at der som led i arbejdet med at analysere indrapporterede utilsigtede hændelser fra sundhedsvæsenet kan ske indhentning af oplysninger fra patientjournaler til brug for forbedring af patientsikkerheden. Endvidere lægges der op til, at oplysningerne kan indhentes af autoriserede sundhedspersoner, når patienten har givet sit samtykke hertil. Endelig gives der hjemmel til, at der kan ske videregivelse til et myndighedsgodkendt akkrediteringsorgan, når det er nødvendigt med henblik på dokumentation af arbejdsgange til brug for akkreditering. 

2. Videregivelse af helbredsoplysninger m.v. til brug for Politiets og Styrelsen for Patientsikkerheds vurdering af, om retslægeligt ligsyn skal iværksættes eller retslægelig obduktion foretages    

 Med forslaget gøres det pligtmæssigt for sundhedspersoner at videregive nødvendige helbredsoplysninger, når Politiet hhv. Styrelsen for Patientsikkerhed anmoder om det til vurderingen af, hvorvidt der skal iværksættes retslægeligt ligsyn eller foretages retslægelig obduktion.

Med den foreslåede bestemmelse sker der ikke nogen udvidelse af området for, hvilke oplysninger der er omfattet af videregivelsen. De samme oplysninger, som i dag kan videregives, skal med forslaget videregives.

3. Forældres samtykke til behandling af børn  

Det foreslås at gøre en ordning fra et frikommuneforsøg i relation til forældremyndighedsindehaverens informerede samtykke permanent, således at den kommunale tandpleje og den kommunale sundhedspleje i en række tilfælde kan nøjes med at indhente et generelt, udtrykkeligt samtykke fra forældremyndighedens indehaver, som omfatter fremtidige undersøgelser og behandlinger, som må betragtes som mindre indgribende. Desuden vil den kommunale tandpleje kunne foretage en række tiltag uden indhentelse af samtykke fra forældremyndighedens indehaver.

 

Lovforslag
Sundhed
01-12-2016
01-02-2017
01-06-2017
2016/2017
03-11-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 471,838 kB
Høringsliste 359,347 kB
Lovforslag 1,515 MB