Høring

Høring

Vejledning til danske skovejere om EU´s Tømmerforordning (EUTR)

Vejledning til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning samt • Lov nr. 1225 af 18. december 2012 om administration af Den Europæiske Unions forordning om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.
I vejledningen oplister Naturstyrelsen hvilken dansk lovgivning danske skovejere skal være opmærksomme på i forhold til tømmerforordningen (EUTR). Det er et krav i henhold til EUTR, at skovdriften på en dansk skovejendom overholder den i denne vejledning definerede gældende danske lovgivning, for at træprodukterne kan sælges lovligt. Træ der fældes i strid med relevante love og bekendtgørelser i vejledningens bilag 1, vil blive betragtet som ”ulovligt fældet træ” i Danmark, og det vil være forbudt og strafbart efter EUTR at bringe dette træ i omsætning på EU´s marked.
Vejledning
Naturstyrelsen
Miljø
05-01-2016
05-03-2016
04-03-2016
2015/2016
Mads Brinck Lillelund
MABLI@NST.DK
04-11-2015