Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af byggeloven

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en ændring af byggelo-ven, så der kan indføres en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, der skal erstatte den tekniske byggesagsbehandling for kompliceret byggeri, som i dag varetages af kommunerne. Med ændringen af byggeloven bemyndiges transport- og bygningsministeren til at fastsætte regler for en certificeringsordning. Ordningen udmøntes således efterfølgende ved bekendtgørelse. Derudover foreslås det, at byggeskadeforsikringsordningen ændres således, at det er frivilligt for bygherrer, der opfører udlejningsejen-domme, om de ønsker at tegne forsikring. Det foreslås endvidere at sammenfatte de nuværende tre rapporter, som udfærdiges efter både 1.- og 5. årseftersynet i en samlet oversigt. Det foreslås desuden, at de driftsmæssige foranstaltninger for brand overflyttes fra beredskabslovgivningen og i stedet hjemles i byggeloven og, at der gives mulighed for, at kommunerne kan opkræve et mindre, fast byggesagsgebyr, hvis byggesagsbehandlingen i øvrigt undtages opkrævning.
Lovforslag
Ejendomme og byggeri
23-11-2015
23-01-2016
01-07-2016
Frist for høringssvar. Eventuelle bemærkninger til forslaget om ændring af byggeloven bedes sendt til Trafik- og Byggestyrelsen på info@tbst.dk. Fremsendte bemærkninger bedes mærket ”Høringssvar til ændring af byggeloven”. Bemærkningerne skal være Trafik- og Byggestyrelsen i hænde senest mandag den 23. november 2015 kl. 12.00. Spørgsmål til høringsbrevet kan rettes til Anne-Sofie Bang Lassesen på asbl@tbst.dk eller på telefon 4178 0502.
2015/2016
23-10-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 92,688 kB
Høringsliste 188,712 kB
Forslag til lov om ændring af byggeloven 358,853 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 296,310 kB
Høringssvar
Høringssvar 4,361 MB