Høring

Høring

Høring over forslag til ændring af sameksistensloven og genteknologiloven

Høring over udkast til forslag til ændring af sameksistensloven og genteknologiloven
Miljø- og Fødevareministeriets høring over
  • Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi.

Bemærkninger sendes til jura@naturerhverv.dk, senest onsdag den 30. september 2015 med angivelse af sagsnr. 15-0121-000015.
Der gøres opmærksom på, at alle høringssvar bliver offentliggjort efter høringsfristens udløb.
Lovforslaget er en opfølgning på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/412 af 11. marts 2015 om ændring af direktiv 2001/18/EF for så vidt angår medlemsstaternes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkning af genetisk modificerede organismer (GMO'er) på deres område.Læs mere i det vedhæftede høringsmateriale.
Lovforslaget nr. L 58 er fremsat den 12. november 2015: http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/L58/index.htm
Lovforslag
Erhverv
30-09-2015
22-11-2015
2014/2015
02-09-2015