Høring

Høring

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser

Bekendtgørelse om tilskud til etablering af biocovers på deponeringsanlæg og lossepladser
Bekendtgørelsen er hjemlet tekstanmærkning nr. 106 til § 23 i finansloven for 2015 og fastsætter nærmere rammer om ydelse af tilskud, herunder om behandlingaf ansøgninger, ansøgningers form og indhold, tidsfrister og vilkår for modtagelse af tilskuddet, herunder modtagerkreds. Bekendtgørelsen fastsætter derudover bestemmelser om budgetter, kontrol og tilsyn, regnskaber, revision og rapportering vedrørende tilskudsberettigede aktiviteter. BagrundSom led i Energiforliget (S, R, SF, V, DF, K og EL) i 2012, og herunder Aftale om tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften mv. og lempelser af PSO af juni 2014, er der afsat sammenlagt 185,2 mio. kroner til etablering af en tilskudsordning for biocovers. Tilskudsmidlerne forventes at række til etablering af biocover på ca. 100 deponeringsanlæg i perioden frem mod 2020.I korte træk består biocovers af en overdækning af affaldet med materiale (fx kompost), der indeholder mikroorganismer, der kan nedbryde metanen. Overdækningen tænkes typisk ind som en del af den eksisterende overdækning, således at overdækningen i de områder, hvor der siver mest metan ud, kan erstattes med kompost eller lignende.Tilskudsordningen administreres af Miljøstyrelsen og der forventes åbnet op for ansøgninger i efteråret 2015. Deponeringsanlæg/lossepladser, hvorfra der sker en udledning af metan vil kunne ansøge om tilskudsmidler til dækning af omkostningerne i forbindelse med planlægning og udførsel af biocoveret, samt omkostninger til efterfølgende monitering.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
04-09-2015
04-11-2015
15-10-2015
Yderligere kontaktpersoner: mormm@mst.dk, jukje@mst.dk
2015/2016
Jesper Lett, Morten Mejlhede Rolsted, Julie Katrine Jensen
jelet@mst.dk
13-07-2015