Høring

Høring

Lovforslag om modernisering af adoptionsloven – et nyt adoptionssystem

Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Modernisering af adoptionsloven – et nyt adoptionssystem)
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sender hermed vedhæftede udkast til forslag til lov om ændring af adoptionsloven (modernisering af adoptionsloven – et nyt adoptionssystem) i høring.
Det overordnede formål med lovforslaget, der udmønter den politiske aftale af 2. oktober 2014 om et nyt adoptionssystem, er at fremtidssikre den internationale adoptionsformidling til Danmark og understøtte den nødvendige stabilitet i adoptionssystemet, samtidig med at sikkerheden i forhold til de adoptioner, der gennemføres, øges. Forslaget skal dermed også være med til at understøtte gode vilkår for de børn, der kommer til Danmark.
Der sker således en nytænkning af systemet med fokus på at udnytte de kompetencer, der allerede findes på området for international adoption, bedst muligt og sådan, at placeringen af opgaver hos henholdsvis centralmyndighed og adoptionsformidlende organisation afspejler den ekspertise, der findes de respektive steder. Derved styrkes varetagelsen af det enkelte adoptionsforløb og af området som sådan.
Lovforslaget præciserer betingelserne for at få tilladelse til at yde international adoptionshjælp. Samtidig begrænser forslaget adgangen for en adoptionsformidlende organisation til at yde hjælpearbejde, sådan at der alene kan ydes hjælpearbejde med tilknytning til adoptionshjælp.
Lovforslaget flytter kompetencen til at tage stilling til, om et adoptionsforløb kan fortsætte, når der er anvist et barn til adoption til adoptionsansøgere, fra adoptionsformidlende organisationer til Ankestyrelsen, sådan at det i alle tilfælde er staten, der tager stilling.
Samtidig samles tilsynet med adoptionsformidlende organisationer hos én myndighed, Ankestyrelsen. Endvidere skaber lovforslaget tydelig hjemmel til at sikre informationer til brug for tilsynet, ligesom der opstilles nogle minimumskrav til måden, hvorpå tilsynet udføres, i form af krav om uanmeldte tilsynsbesøg hos en adoptionsformidlende organisation og sagsgennemgange. Lovforslaget opregner endvidere de reaktionsmuligheder, der er knyttet til tilsynet. Tilsynet gøres tilgængeligt for offentligheden gennem offentliggørelse af en årsberetning.
Med lovforslaget gøres adoptionsrådgivning til en adoptivfamilie umiddelbart før og efter, at et barn tager ophold hos en adoptant, obligatorisk, og adgangen til adoptionsrådgivning i øvrigt fastsættes ved lov.
Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på mail til familieret@sm.dk og hbo@sm.dk senest onsdag den 11. februar 2015, inden kl. 12.
Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefonnummer 61 33 76 47.
Med venlig hilsen
Henriette Braad Olesen
Lovforslag
Social og omsorg
11-02-2015
11-04-2015
01-10-2015
2014/2015
Henriette Braad Olesen
hbo@sm.dk
14-01-2015

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 305,666 kB
Høringsbrev 89,088 kB
Høringsliste 37,286 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 215,539 kB
Høringssvar
Høringssvar 2,701 MB