Høring

Høring

Lovforslag om nye principper for tildeling af serviceydelser til voksne

Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om socialtilsyn og forskellige andre love (Tildeling af ydelser til voksne med funktionsnedsættelse eller sociale problemer ud fra målgruppetilgang, krav om udredning og handle-plan i komplekse sager, samling af visse ydelser i en tilbudsvifte m.v.)
Med lovforslaget foreslås en tydeliggørelse af formålet med hjælpen efter service-loven. Desuden foreslås, at servicelovens bestemmelser rettet mod voksne med funktionsnedsættelse og/eller sociale problemer bygges op omkring en målgruppe-tilgang med følgende tre målgruppeafgrænsninger med tilhørende ydelser og til-bud:
• Borgere med lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer el-ler borgere, som er i risiko for at udvikle lette funktionsnedsættelser eller lettere sociale problemer, hvor risikoen for forværring af funktionsnedsæt-telsen/de sociale problemer eller risikoen for at udvikle sådanne vil kunne forebygges med en tidlig, forebyggende indsats.
Indsatserne vil give kommunalbestyrelsen mulighed for at kunne vælge at sætte ind med tidlig, forebyggende hjælp i form af generelle tilbud med fo-rebyggende og aktiverende sigte, gruppebaserede tilbud, støtte til befor-dring samt forbedret samarbejde med civilsamfundet og den frivillige sek-tor.
• Borgere med få, afgrænsede og relativt enkle hjælpebehov, hvor der ikke er behov for at iværksætte en udredning af borgerens behov. Det vil sige bor-gere, hvor funktionsnedsættelsen er åbenbar, og hjælpebehovet relativt entydigt.
Ud over de ydelser, der kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere hjælpemidler og forbrugsgoder, herunder reparation og genbevilling af hjælpemidler og tidsbegrænset til-deling af hjælpemidler og forbrugsgoder samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v.
For hjælpemidler og forbrugsgoder foreslås det, at de nugældende regler videreføres uændret i forhold til tildeling af støtte, men at der gives mulig-hed for forenklet sagsbehandling og standardisering af den udmålte støtte. For personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v. foreslås det, at de nugæl-dende regler videreføres uændret.
• Borgere med særlige sociale problemer eller en varig og/eller betydelig funktionsnedsættelse, som har komplekse og betydelige problemstillinger og dermed brug for en særlig social indsats.
Ud over de ydelser, som kan gives som led i en tidlig, forebyggende indsats, samt personlig og praktisk hjælp i hjemmet m.v., hjælpemidler og forbrugs-goder, omfatter hjælpen til denne gruppe borgere ydelser, der har karakter af omfattende hjælp. Herunder foreslås dels en række ydelser samlet i en tilbudsvifte, hvor der kan ske hel eller delvis substitution mellem ydelserne, f.eks. socialpædagogisk bistand og midlertidige botilbud, dels nogle ydelser uden for tilbudsviften, hvor der ikke kan ske substitution mellem ydelserne, f.eks. borgerstyret personlig assistance og ledsagelse.
En afgørelse om ydelser i form af omfattende hjælp fra såvel tilbudsviften som ydelser udenfor forudsætter en udredning af borgeren samt en hand-leplan, som skal indeholde mål for indsatsen samt løbende opfølgning med henblik på at vurdere, om indsatsen for borgeren fortsat er den rette. Hver-ken udredning eller handleplan skal være mere omfattende end formålet tilsiger.
Helt uden for ydelserne tildelt i forhold til de tre målgrupper ligger en række ydel-ser og tilbud efter serviceloven, som ikke kan indgå i den ovenfor foreslåede opde-ling. Det drejer sig om ydelser og tilbud, hvor der ikke forudsættes forudgående visitation fra kommunalbestyrelsen og ydelser, der er rettet mod pårørende eller mod alle borgere generelt. Disse ydelser foreslås videreført uændret.
De foreslåede ændringer i serviceloven vil medføre et behov for konsekvensæn-dringer i anden lovgivning. Forslag til disse konsekvensændringer er aktuelt under udarbejdelse og vil blive medtaget i lovforslaget ved fremsættelsen for Folketinget.
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold skal anmode om eventuelle bemærkninger senest mandag den 19. januar 2015 kl. 10.00 til tha@sm.dk.
Lovforslag
Social og omsorg
19-01-2015
19-03-2015
01-01-2016
2014/2015
Tina Hansen
tha@sm.dk
09-12-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 831,562 kB
Høringsliste 98,521 kB
Høringsbrev 128,573 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 303,390 kB
Høringssvar
ADHD-foreningen 5,520 MB
Foreningen Danske DøvBlinde 3,799 MB
Landsforeningen LEV 3,754 MB