Høring

Høring

Lovforslag om imødegåelse af forældres samarbejdschikane

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.)
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold sender hermed vedhæftede udkast til forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.) i høring.
Den 3. september 2014 indgik regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti en aftale om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven.
Aftalepartierne ønsker med aftalen at sætte yderligere fokus på sager, hvor børn mister kontakten til den ene forælder, og hvor der ikke er grund til at tro, at det er bedst for barnet, at der ikke er kontakt. Aftalepartierne ønsker på baggrund af den debat, der har været rejst om disse sager, at styrke de redskaber, som der i dag er i lovgivningen, for at imødegå disse sager. Herudover ønsker aftalepartierne, at der i sager, der behandles i fogedretten, og hvor der skal ske tvangsfuldbyrdelse af et samvær, tilbydes rådgivning hjemme hos forældrene hver for sig, inden der eventuelt sker tvangsfuldbyrdelse.
Aftalen udmøntes med det vedlagte lovforslag.
Det overordnede formål med lovforslaget er at fremme begge forældres aktive og loyale medvirken til en samværssags behandling og imødegå de problemer der opstår, når sagens proces og afklaring forhales. Det er således intentionen at sikre, at barnets kontakt med den ene forælder ikke afbrydes uden, at der er en væsentlig grund hertil, og det dermed er til barnets bedste.
Derfor foreslås det at styrke de muligheder, som Statsforvaltningen allerede i dag har for at imødegå, at et barn mister kontakten med en forælder ved:
- At der indføres mødepligt i forhold til deltagelse i vejledningsmøder i Statsforvaltningen, så forældre ikke uden gyldig grund kan aflyse møder og dermed opnå at forhale sagen
- At der indføres en frist for, hvornår Statsforvaltningen skal have truffet en midlertidig afgørelse om kontaktbevarende samvær i de tilfælde, hvor der ikke allerede er kontakt mellem barnet og den forælder, som det ikke bor hos
- At midlertidige afgørelser om samvær truffet under en forældremyndigheds- eller bopælssag automatisk bliver endelige, så sager ikke unødigt starter forfra.
- At samvær som ikke gennemføres, og hvor dette ikke skyldes samværsforælderens forhold, automatisk udløser erstatningssamvær
- At fastsat eller aftalt samvær kun bortfalder, når forældrene har aftalt det, eller Statsforvaltningen har truffet afgørelse om bortfald af samværet for at sikre, at barnet er sammen med samværsforælderen i de aftalte eller fastsatte samværsperioder, og at barnet kontinuerligt har kontakt med samværsforælderen.
Endelig foreslås det at tilbyde en ekstra børnesagkyndig indsats i de få, men for barnet yderst belastende tilfælde, hvor der bliver tale om en egentlig tvangsmæssig fuldbyrdelse af forældreansvar.
Lovforslag
Social og omsorg
27-10-2014
27-12-2014
01-10-2014
2014/2015
Merethe Johansen
mjo@sm.dk
29-09-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 32,171 kB
Høringsliste 152,946 kB
Lovforslag 433,201 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 332,485 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,181 MB