Høring

Høring

Høring om bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder

Høring om bekendtgørelse om obligatorisk energisyn i store virksomheder i medfør af § 16, stk.1 og § 21, stk. 3, i lov om fremme af besparelser i energiforbruget

Formålet med udkastet til bekendtgørelsen er at fastlægge nærmere krav til obligatorisk energisyn, jf. § 16, stk. 1 i lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning, lov om kommunal fjernkøling og forskellige andre love. Loven fastlægger de overordnede regler for at gennemføre EU direktivet om energieffektivitet 2012/27/EU.

Energistyrelsen foreslår at basere reglerne på eksisterende standarder og ordninger for energisyn og energiledelse. Da visse standarder er under revision eller bliver erstattet af andre, henviser udkastet til bekendtgørelsen til Energistyrelsens hjemmeside for en liste over anerkendte standarder, der vil blive opdateret løbende.  For energisyn kan EN 16247-1 eller energisynsdelen af ISO 50001 anvendes for nuværende. Virksomheder kan dog bruge andre metoder mod dokumentation for, at de overordnede krav i forslagets § 3 er opfyldt. 

Definitionen af store virksomheder er en fortolkning af Kommissionens henstilling 2003/361/EF om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. Definitionen er baseret på Kommissionens arbejdsdokument om fortolkning af direktivets artikel 8 om energisyn og energiledelsessystemer, SWD (2013) 447 final. Definitionen medfører dels, at datterselskaber i og uden for Danmark tælles med i opgørelsen over, om en virksomhed defineres som stor, dels at et datterselskab i Danmark, der er en del af en stor, udenlandsk virksomhed også er omfattet af kravet om obligatorisk energisyn.

Bekendtgørelsens regler om energisyn finder dog kun anvendelse på store virksomheder, inklusive datterselskaber, i Danmark samt danske datterselskaber af store udenlandske virksomheder.

Bekendtgørelsen åbner op for at et energisyn kan deles op over en fire årig periode, at der kan gøres visse undtagelser for kravet om energisyn, at synet kan baseres på et repræsentativt udsnit af ensartede bygninger, elementer, etc., samt at et gyldigt energimærke for handel- og servicevirksomheder kan danne grundlag for et energisyn. 

Virksomheder, der har et certificeret ledelsessystem (ISO 50001 eller ISO 14001, hvis dette indeholder energisyn) er undtaget for kravet om obligatorisk energisyn, jf. § 7. Der skal indsendes dokumentation jf. § 11.

Udkastet indeholder krav om anvendelse af kvalificerede eksperter, og akkrediterede organer baseret på eksisterende ordninger. Disse vil også gælde for energisyn foretaget i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Forslaget lægger op til, at virksomheder kan bruge egne eksperter, hvis visse krav er opfyldt. 

I forhold til virksomheder inden for handel og service bemærkes, at Energistyrelsen arbejder for at supplere certificeringsordningen for energimærkning af bygninger til at omfatte yderligere systemer/elementer som typisk vil indgå i et energisyn for disse typer af virksomheder for at sikre at de to regelsæt komplimentere hinanden.

I lyset af at der er en række virksomheder, der har gennemført et energisyn efter at direktivet om energieffektivitet trådte i kraft og inden bekendtgørelsens ikrafttrædelse, er der indsat en overgangsbestemmelse hvor disse energisyn anerkendes. Ligeledes indeholder bekendtgørelsen en overgangsbestemmelse hvor transportvirksomheder, som er certificerede i henhold til Trafikstyrelsens ordning for grøn certificering af transportvirksomheder først skal opfylde kravene i bekendtgørelsen i 2017.

Energistyrelsen vil varetage lovens øvrige beføjelser om obligatorisk energisyn, som følge af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser nr. 436 af 11/5/2012.

Høringssvar til bekendtgørelserne bedes venligst fremsendt til ens@ens.dk, med kopi til bhe@ens.dk senest den 17. juni 2014, kl. 12.00

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Benét Hermind (bhe@ens.dk) eller Signe Christiansen (sich@ens.dk).

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Ejendomme og byggeri
17-06-2014
17-08-2014
2013/2014
15-05-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 195,581 kB
Høringsliste 124,636 kB
Bekendtgørelse 247,372 kB