Høring

Høring

Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af børns forsørgelse (Regelforenklinger og effektiviseringer på børnebidragsområdet)
Den 17. december 2013 har regeringen sammen med Enhedslisten og Liberal Alliance indgået en aftale om regelforenklinger og effektiviseringer på børnebi-dragsområdet.
Regelforenklingerne og effektiviseringerne vil ske ved ændringer af lov om børns forsørgelse og tilhørende administrative forskrifter. Aftalen indeholder følgende:
  • At der ved afgørelser om børnebidrag fremover kun tages hensyn til barnets tarv og til bidragsbetalerens indkomstforhold, og at bidrags-modtagerens og barnets indkomst således ikke længere har betydning, og således at der ikke længere skal tages hensyn til bidragsbetalerens erhvervsevne. Dette svarer til den praksis, der i dag er i langt størstede-len af sagerne, men som ikke afspejles i lovbestemmelsen.
  • At der fremover ikke vil kunne fastsættes lavere bidrag end normalbi-draget til børn, der bor eller opholder sig i Danmark. Normalbidraget i 2013 udgør 1.247 kr. og i 2014 udgør det 1.270 kr.
  • At antallet af bidragstrin reduceres ved at afskaffe muligheden for at fastsætte normalbidraget + 25 % og + 50 %. Bidragets størrelse vil fremover kunne fastsættes til normalbidraget, normalbidraget + 100 %, normalbidraget + 200 %, normalbidraget + 300 % (og i sjældne tilfælde + 400 %, som efter praksis er maksimum).
  • At afskaffe muligheden for at fravige reglen om, at et løbende børnebi-drag og uddannelsesbidrag forfalder månedsvis. 
  • At ansøgningsfristen ved ansøgning om børnebidrag forkortes fra 6 til 2 måneder, og at praksis om fradrag i børnebidraget for udgifter til barnets forsørgelse ændres sådan, at der fremover ved fastsættelse af et løbende børnebidrag kun kan gives fradrag for uopsættelige faste udgif-ter til barnets institution (daginstitution og evt. privatskole), som er betalt af bidragsbetaleren.
  • At der fremover ikke kan fastsættes forhøjet konfirmations- og beklæd-ningsbidrag, og at bidragets størrelse således altid er tre gange nor-malbidragets grundbeløb (svarende til 3.312 kr. i 2013 og 3.372 kr. i 2014).
  • At ansøgningsfristen i relation til konfirmations- og beklædningsbidrag skærpes således, at ansøgning om konfirmationsbidrag tidligst kan ind-gives 2 måneder før og senest 1 dag før konfirmationen. Ansøgning om fastsættelse af beklædningsbidrag kan indgives fra og med dagen, hvor barnet fylder 13 år til og med dagen, hvor barnet fylder 15 år.
  • At behandlingen af sager om navngivningsbidrag, herunder ved dåb, forenkles ved at flytte navngivningsbidrag til lovens § 19, således at navngivningsbidrag fremover behandles på samme måde som fødsels-bidrag og bidrag til morens underhold i 2 måneder før og en måned efter fødslen (barselsbidrag).
Lovforslaget indeholder de dele af ovenstående, som kræver lovændringer. De resterende dele vil som nævnt blive gennemført ved ændringer af administrative forskrifter.
Eventuelle bemærkninger til lovforslaget bedes sendt til Social-, Børne- og Inte-grationsministeriet på mail til familieret@sm.dk og bgn@sm.dk
Lovforslag
Social og omsorg
14-02-2014
14-04-2014
01-07-2014
2013/2014
Brian Gresell Nørgaard
bgn@sm.dk
21-01-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 196,059 kB
Høringsbrev 33,929 kB
Høringsliste 104,629 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 86,835 kB
Høringssvar
Høringssvar 655,715 kB