Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love

Finanstilsynet sender hermed udkast forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love.

Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013, EF-tidende nr. L 176, s. 338 (herefter benævnt ”CRD IV”), og gennemføre de lovændringer, der er nødvendige for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2013/575/EU af 26. juni 2013, EF-tidende nr. L 176, s. 1 (herefter benævnt ”CRR”).

Lovforslagets væsentligste hovedpunkter er indførsel af ændrede regler om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut eller fondsmæglerselskab, ændrede regler om kapital, solvens og likviditet, samt ændrede regler om ledelse, herunder regler om aflønningsregler, regler om nominerings- og risikoudvalg og nye regler om indførelser af whistleblowerordninger. Af andre væsentlige hovedpunkter kan desuden nævnes indførsel af ændrede regler om Finanstilsynets tavshedspligt, ændrede regler om offentliggørelse, ændrede regler om anvendelsen af IRB-metode, samt ændrede regler om basiskapital, risikovægtede poster, og store eksponeringer.

Erhvervs- og vækstministeren nedsatte den 12. januar 2012 Udvalg om Systemisk Vigtige Finansielle Institutter i Danmark (SIFI-udvalget). SIFI-udvalget fik til opgave at se nærmere på, hvilke kriterier der skal gælde for at blive udpeget som systemisk vigtigt finansielt institut (SIFI) i Danmark, samt hvilke krav der skal stilles til SIFI’er i Danmark, og hvordan SIFI’er, der måtte komme i vanskeligheder, skal krisehåndteres. SIFI-udvalget afrapporterede medio marts 2013 til erhvervs- og vækstministeren med anbefalinger om identifikation af, krav til og krisehåndtering af danske SIFIer. Rapporten danner pt. grundlag for politiske forhandlinger. Af hensyn til de politiske forhandlinger er de dele af CRD IV, der omhandler forhold, som er behandlet i SIFI-udvalgets rapport, ikke medtaget i fremsendte udkast til lovforslag. Disse dele vil enten blive inkorporeret i lovforslaget på et senere tidspunkt i hvilken forbindelse, der vil ske særskilt høring herom, eller blive håndteret ved særskilt lovforslag.

Kreditinstitutter og visse fondsmæglerselskaber er direkte omfattet af CRD IV og CRR. Blandt andet direktiv 2011/61/EU (FAIF-direktivet) henviser til bestemmelser i de gældende kapitalkravs- og kreditinstitutdirektiver vedrørende bl.a. kapitalkravsregulering. Det følger af CRD IV, at disse henvisninger fremover skal forstås som henvisninger til CRD IV. Som følge heraf indeholder lovforslaget de nødvendige ændringer i den danske regulering, der f.eks. implementerer FAIF-direktivet, dvs. ændringer i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

I henhold til praksis om i et vist omfang at ensrette den finansielle regulering omfatter dele af lovforslaget alle finansielle virksomheder ligesom der – af samme grund – ved lovforslaget endvidere foreslås en række ændringer af de øvrige finansielle love (lov om værdipapirhandel m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., etc.).

Det bemærkes, at lovforslaget er udarbejdet i forhold til gældende ret, og at der på et senere tidspunkt inden vedtagelsen vil blive foretaget en nødvendig tilpasning af lovforslaget i forhold til lovforslag, der endnu ikke er trådt i kraft, men som træder i kraft den 1. januar 2014 eller før. Dette gælder bl.a. i forhold til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, retsplejeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love, der blev sendt i høring den 28. juni 2013.

Finanstilsynet er interesserede i at modtage bemærkninger til lovforslaget, før det skal behandles i Folketinget. Vi skal derfor anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslag senest torsdag den 12. september 2013 kl. 10:00.

Bemærkninger bedes sendt pr. e-mail til ministerbetjening@ftnet.dk med kopi til mae@ftnet.dk, lvi@ftnet.dk, og crn@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til specialkonsulent Mads Juul Eegholm på tlf. 33 55 84 51, specialkonsulent Louise Villumsen på tlf. 33 55 82 70, eller specialkonsulent Christian R.J. Nielsen på tlf. 33 55 84 19.

Kontaktperson(er): Mads Juul Eegholm, Louise Villumsen og Christian R.J. Nielsen

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 51, 33 55 82 70 og 33 55 84 19

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
12-09-2013
12-11-2013
01-01-2014
2012/2013
15-08-2013