Høring

Høring

Forslag til Lov om ændring af lov om vandløb, lov om naturbeskyttelse og lov om planlægning

Op- og nedklassifikation af vandløb, forenklet administration af skovbyggelinjen og forenkling af VVM-processen m.v.
Som en del af regeringens aftale med KL om kommunernes økonomi for 2013 er der allerede fundet besparelser på ca. 13 mio. kr. ved ændringer af lovgivning og administrationspraksis, jf. lov nr. 492 af 21. maj 2013 om ændring af lov om vandforsyning m.v., lov om vandløb og lov om forpligtende kommunale samarbejder og om ophævelse af lov om et kvalitetsstyringssystem for den kommunale sagsbehandling på natur- og miljøområdet.
Efter forhandling med KL er der aftalt yderligere initiativer til regelforenkling for ca. 11 mio. kr. Lovforslagets formål er primært at udmønte disse forenklingsinitiativer. Med lovforslaget foreslås følgende ændringer:
På vandløbsområdet drejer det sig om reglerne angående vandløbsmyndighedens mulighed for at op- og nedklassificere vandløb som enten private eller offentlige. 
På naturbeskyttelsesområdet foreslås der ændringer, som indebærer en mere forenklet administration af forbuddet mod bebyggelse inden for skovbyggelinjen. Der foreslås også en ændring af reglerne om fortidsmindebeskyttelseslinjen, så det bliver muligt at foretage mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger.
På planområdet forslås det, at VVM-processen adskilles fra kravet om, at der altid skal udarbejdes et kommuneplantillæg. Videre foreslås det, at miljøministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler om fravigelse af planlovens § 15 a, stk. 1, således, at arealer til støjfølsom anvendelse i særlige tilfælde må tåle midlertidige støjgener. Det forventes, at bemyndigelsen vil blive udnyttet til at fastsætte regler om helikopterlandingspladser og rendez-vous pladser til hospitalsrelateret flyvning således, at en eksisterende helikopterlandingsplads ikke vil blokere for udvidelsen af et hospital.
Der henvises i øvrigt til høringsmaterialet for yderligere oplysninger.
Lovforslag
Naturstyrelsen
Natur og klima
09-08-2013
09-10-2013
01-01-2014
2012/2013
Mette Brandt
metbr@nst.dk
04-06-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 21,543 kB
Høringsliste organisationer 19,768 kB
Udkast til lovforslag 87,461 kB