Høring

Høring

Betalingsstruktur for vandafledningsbidrag baseret på en trappemodel, opgørelse af særbidrag

Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Formålet med forslaget til lovændringen er at indføre en mere kostægte betalingsstruktur for vandafledningsbidraget. Med forslaget indføres der således en degressiv trappemodel, som sikrer en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering.

Det foreslås, at miljøministeren skal fastsætte de nærmere rammer for udmøntning af de differentierede, degressive takster. Det fremgår af lovbemærkningerne hvorledes hvilke rammer miljøministeren nærmere forventes at fremsætte. Det er hensigten, at de differentierede takster indfases over en periode på fem år, idet de finder anvendelse fra 1. januar 2014.

Lovforslaget indeholder desuden forslag om, at miljøministeren kan fastsætte regler vedrørende en række øvrige spørgsmål, der vurderes nødvendige i forhold til en hensigtsmæssig implementering af de differentierede, degressive takster, herunder regler om opgørelse af det statslige vejbidrag.

Endeligt foreslås der bestemmelser om opgørelse af virksomheders særbidrag for behandling af særligt forurenet spildevand, idet disse bestemmelser supplerer de i dag gældende bestemmelser vedrørende særbidrag. Udkast til bekendtgørelse herom vil blive sendt i høring på et senere tidspunkt.

Lovforslag
Naturstyrelsen
Energi- og vandforsyning
21-05-2013
21-07-2013
2012/2013
02-05-2013

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag betalingsstruktur trappemodel m.v. 207,5 kB
Høringsbrev 78,5 kB
Høringsliste 114 kB