Høring

Høring

Om kunstig befrugtning

Om kunstig befrugtning

Bekendtgørelsen om kunstig befrugtning erstatter den hidtidige bekendtgørelse nr. 728 af 17. september 1997, idet ændringerne er en følge af de ændrede lovbestem-melser om

  • forlængelse af nedfrysningstidens længde fra 2 til 5 år,
  • bestemmelse om begrænsning af ægdonationen til kvinder, der selv er i fertilitetsbehandling er udgået. De nærmere regler om ægdonation er af sund-hedsfaglig karakter og vil blive fastsat af Sund-hedsstyrelsen.
  • konsekvensrettelse som følge af, at også enlige kvinder nu kan behandles efter lovens bestemmel-ser (samtykke m.v.).

Det bemærkes, at reglerne om forlængelse af ned-frysningstidens længde fra 2 til 5 år allerede er i kraft. Æn-dringen i bekendtgørelsen foretages af ordensmæssige grunde.

Endvidere indeholder bekendtgørelsen de nye regler om vurderingen af forældreuegnethed i forbindelse med kun-stig befrugtning, som følger af vedtagelsen af bestemmel-sen i lovens § 6 a.

Bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2007.

Bekendtgørelser
Sundhed
29-11-2006
23-01-2007
2006/2007
Maja-Lisa Koushede
mla@im.dk
13-11-2006

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om kunstig befrugtning 157,188 kB
Høringsliste 51,229 kB
Høringsbrev 37,024 kB
Høringssvar
Børnerådet 13,390 kB
CVK 208,485 kB
DADL 44,196 kB
Dansk Kvindesamfund 272,950 kB
Danske Regioner 428,509 kB
Direktoratet for Sundhed 15,476 kB
DSR 52,990 kB
Etisk Råd 42,873 kB
Fertilitetsselskabet 15,226 kB
Institut for Menneskerettigheder 563,323 kB
KAS Herlev 578,755 kB
KL 434,114 kB
Kvinderådet 203,655 kB
Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske 103,655 kB
Region Hovedstaden 15,761 kB
Region Sjælland 66,643 kB
Region Syddanmark 345,441 kB
Turner-Centret 214,912 kB
Videnskabsetisk Komité Vejle og Fyn 274,904 kB