Høring

Høring

Sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (frist 20.09.)

Sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (frist 20.09.)

Udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Med lovforslaget foreslås:

  • Indførelse af en 1 måneds behandlingsfrist, der sigter mod, at flest mulige pati-enter skal have et behandlingstilbud hurtigst muligt. (Kontaktperson Jette Blich-feldt)
  • Hjemmel til at indenrigs- og sundhedsministeren kan fastsætte regler med det formål at skabe grundlag for udviklingen af en sammenhængende elektronisk patientjournal gennem en strammere central styring med krav til IT-arkitekturen samt de samlede EPJ-løsninger. (Kontaktperson Morten Rosted Vang)
  • Med henblik på at styrke en sammenhængende patientbehandling, at læger og sygeplejersker, der aktuelt har en patient i behandling, får en direkte adgang til at indhente helbredsoplysninger m.v. i elektroniske patientjournaler i det om-fang, det er sagligt og nødvendigt i forbindelse med behandlingen af patienten. (Kontaktpersoner Anja Bergman Thuesen og Mette Rasmussen)
  • Etablering af grundlag for, at kommuner fortsat kan deltage i samarbejder med regioner i en form, der svarer til kommunale fællesskaber efter § 60 i lov om kommunernes styrelse. (Kontaktperson Jette Blichfeldt)
  • At de data, der indgår i Medicinprofilen, kan anvendes til yderligere at fremme kvaliteten i lægemiddelbehandlingen. (Simon Leth)
  • Justeringer og opdateringer på medicinområdet af beløbsgrænser og egenbe-talingsloftet, beregning af tilskudspriser samt en præcisering af kommunernes pligt til at indberette til det Centrale Tilskudsregister (CTR). (Kontaktperson Thomas Birk Andersen)
  • Enkelte justeringer bl.a. af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sund-hedsvæsenet, som vedrører klageadgang vedrørende patienters retsstilling og Patientskadeankenævnets sammensætning m.v. (Kontaktpersoner Camilla Willumsen og Irene Holm)
Lovforslag
Sundhed
20-09-2006
30-10-2006
2005/2006
06-09-2006

Dokumenter