Høring

Høring

Høring af ændringsbekendtgørelser vedrørende forlængelse af en række forsøg frem til 1. januar 2020

Høring af ændringsbekendtgørelser vedrørende forlængelse af en række forsøg frem til 1. januar 2020
Den nye LAB vil træde i kraft 1. januar 2020. Det vil sige, at loven skal træde ikraft et halvt år senere end planlagt.

Der vedlægges på denne bagrund høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet, bekendtgørelse om frikommuneforsøg på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet og bekendtgørelse om forsøg i henhold til udfordringsretten på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet mv., således at føl-gende forsøg forlænges frem til 1. januar 2020:
- Forsøg med voksenlærlingeordningen (aftalt med forligskredsen bag beskæftigelsesreformen).
- Forsøg med rimelighedskravet for førtidspensionister og med timebaseret opgørelse af rimelighedskravet for udsatte (satspuljeaftale).
- Forsøg med videosamtaler i kontaktforløbet for bl.a. dagpengemodtagere (Solrød kommune som led i udfordringsretten).
- Visse forsøg under frikommuneforsøg I med relation til LAB-aftalen.

Derudover er der foretaget en præcisering i forsøgsbestemmelsen om timebaseret opgørelse af rimelighedskravet for udsatte, således at det klart fremgår af bestemmelsen, at denne både gælder, når målgruppen for forsøget skal i virksomhedsprak-tik, og når de skal ansættes med løntilskud. Dette er i overensstemmelse med sats-puljeaftalen for 2019, hvor det klart fremgår, at forsøget både skal gælde for opgørelsen af virksomhedspraktik og løntilskud.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
27-05-2019
27-07-2019
01-07-2019
2018/2019
06-05-2019