Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenfor.

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1230 af 3. november 2015 om finansielle rapporter for firmapensionskasser. Ændringen sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet).

 

Bekendtgørelsen gennemfører og udfylder artikel 29 i IORP II-direktivet, som vedrører udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskaber og årsberetninger.

 

Bekendtgørelsen er i væsentlig grad en videreførelse af den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser. Den gældende bekendtgørelses regler om værdiansættelse af de pensionsmæssige hensættelser videreføres ikke i nærværende bekendtgørelse, men de vil i stedet blive rykket til en ny bekendtgørelse om værdiansættelse af de pensionsmæssige hensættelser. At disse regler rykkes, forventes at være uden praktisk betydning for firmapensionskasserne.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 6. december 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på son@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Simon Overballe-Nielsen.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Simon Overballe-Nielsen

Direkte tlf.nr.: 33 55 83 31

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

 

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
06-12-2018
06-02-2019
13-01-2019
2018/2019
Simon Overballe-Nielsen
son@ftnet.dk
20-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 194,574 kB
Høringsliste 167,108 kB
Udkast til bekendtgørelse 743,908 kB
Høringssvar
Høringssvar 800,465 kB