Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser

Høring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber, forsikringsholdingvirksomheder og firmapensionskasser i høring.

Det overordnede formål med bekendtgørelsesudkastet er at implementere aflønningsregler for firmapensionskasser fastlagt i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (herefter IORP II-direktivet) i dansk ret. I tillæg hertil er formålet at indføre nationale aflønnings-regler for firmapensionskasserne.

Bekendtgørelsesudkastet udgør desuden en sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 1583 af 13. december 2016 om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder og bekendtgørelse nr. 477 af 30. april 2018 om ændring af bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. januar 2019.

Høring
Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder.

Finanstilsynet anmoder om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på uls@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Ulrik Sadolin.

Kontaktperson: Ulrik Sadolin
Direkte tlf.nr.: +45 33 55 84 16

Finanstilsynet offentliggør eventuelle høringssvar her på Høringsportalen. Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.

Finanstilsynet er en styrelse under Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit ansvarsområde i lovgivnings- og EU-arbejde om den finansielle sektor.
Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Ulrik Sadolin
uls@ftnet.dk
02-11-2018