Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Høring over bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v.

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen ændrer i bekendtgørelse nr. 1567 af 23. december 2014 om finansielle virksomheders m.v. pligt til at offentliggøre Finanstilsynets vurdering af virksomheden m.v. Bekendtgørelsen er revideret som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet).

 

Bekendtgørelsen har til formål at skrive firmapensionskasser ud af den gældende bekendtgørelse. Reglerne om offentliggørelse af redegørelse fra Finanstilsynet om firmapensionskasser vil fremover fremgå af loven, jf. §§ 100 og 104 i forslag til lov om firmapensionskasser. Ændringen er begrundet i implementeringen af artikel 48, stk. 4, i IORP II-direktivet i lovforslag til lov om firmapensionskasser. Ændringen betyder, at firmapensionskasser fremover ikke vil være forpligtet til selv at offentliggøre Finanstilsynets redegørelser, påbud mv. på deres hjemmeside. Offentliggørelse af redegørelser om inspektioner og reaktioner vil derfor fremover kun ske på Finanstilsynets hjemmeside.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 197,690 kB
Udkast til bekendtgørelse 16,032 kB
Høringssvar
Høringssvar 546,005 kB