Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om pensionskasse-virksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om pensionskasse-virksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Formålet med bekendtgørelsens krav er at sikre, at Finanstilsynet løbende har indblik i relevante forhold relateret til de pensionsordninger, som firmapensionskasserne administrerer.

 

Bekendtgørelsen er en del af implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2341 af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP'ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Bekendtgørelsen gennemfører delvist artikel 10, stk. 1, litra a og artikel 50, stk. 1, litra d, nr. ii, i IORP II-direktivet.

 

Bekendtgørelsen viderefører derudover i al væsentlighed den gældende bekendtgørelse nr. 1259 af 10. november 2015 om pensionskassevirksomhed og det tekniske grundlag m.v. for firmapensionskasser. 

 

Sammenlignet med de allerede gældende regler, er der imidlertid lagt op til, at en række bestemmelser udgår, fordi de ikke længere vurderes nødvendige eller relevante. Det drejer sig bl.a. om samtlige regler relateret til den ansvarshavende aktuar og reglerne om rimelige og betryggende forhold, der alle udgår i forbindelse med lovforslaget til lov om firmapensionskasser.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 94,574 kB
Udkast til bekendtgørelse 182,251 kB
Høringssvar
Høringssvar 859,757 kB