Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Høring over bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om fusion af firmapensionskasser i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen fastlægger de selskabsretlige bestemmelser, der finder anvendelse på en fusion af firmapensionskasser.

 

Bekendtgørelsen er en genudstedelse, og den erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 193 af 3. marts 2010 om fusion af firmapensionskasser. Ændringerne sker som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet), men består alene i konsekvensrettelser som følge af ændringer i selskabslovens regler. Der er ikke tiltænkt ændringer i gældende ret, og bekendtgørelsen implementerer ikke bestemmelser fra IORP II-direktivet.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 193,958 kB
Udkast til bekendtgørelse 77,621 kB
Høringssvar
Høringssvar 309,125 kB