Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om firmapensions-kassers indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests)

Høring over bekendtgørelse om firmapensions-kassers indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests)

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om firmapensionskassers indberetning og følsomhedsanalyser (stress tests) i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen er ny. Bekendtgørelsen indeholder regler om firmapensionskassernes følsomhedsanalyser (stresstest) og fastsætter frekvenserne for de løbende indberetninger, der skal ske til Finanstilsynet.

 

Bekendtgørelsen er udarbejdet som et led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet). Bekendtgørelsen implementerer og udfylder bl.a. artikel 49, stk. 2, i IORP II-direktivet som fastsætter, at de kompetente myndigheder skal råde over overvågningsredskaber, herunder stresstests, der sætter myndighederne i stand til at afsløre en forværring af de finansielle forhold i en pensionskasse.

 

Bekendtgørelsen medfører, at firmapensionskasserne skal opgøre et rødt risikoscenarie (middel negativ markedsudvikling) og et gult risikoscenarie (meget negativ markedsudvikling) og beregne konsekvensen heraf på basiskapitalen.

 

Firmakasserne laver allerede i dag de omhandlede følsomhedsanalyser, idet tilsvarende krav allerede følger af Finanstilsynets ”vejledning til indberetningsskemaer til oplysning af kapitalforhold og risici i firmakasser”. Kravene fastsættes fremover på bekendtgørelsesniveau med henblik på at implementere direktivets krav om følsomhedsanalyser. Da firmapensionskasserne allerede foretager de omhandlede følsomhedsanalyser, forventes indførelsen af reglerne på bekendtgørelsesniveau at være uden betydning for firmapensionskasserne i praksis.

 

I forhold til indberetninger fastlægger bekendtgørelsen hvilke forhold, som skal indberettes til Finanstilsynet samt fristerne for indberetningerne. Indberetningerne omfatter solvensforhold, herunder den opgjorte basiskapital og det opgjorte kapitalkrav, de opgjorte pensionshensættelser, resultaterne af følsomhedsanalyserne, vurdering af egen risiko, oplysninger om grænseoverskridende aktiviteter og regelmæssige regnskabsindberetninger.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
13-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringliste 167,108 kB
Høringsbrev 197,399 kB
Udkast til bekendtgørelse 129,987 kB
Høringssvar
Høringssvar 805,283 kB