Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Høring over bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i høring. Hele udkastet kan downloades nedenstående.

 

Bekendtgørelsen regulerer afgrænsningen og dermed kategoriseringen af aktieindekserede obligationer og konvertible obligationer og gældsbreve i relation til placering- og spredningsreglernes rammer, jf. § 69 i lov om arbejdsskadesikring.

 

Bekendtgørelsen erstatter den gældende bekendtgørelse nr. 563 af 1. juni 2016 om afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper for firmapensionskasser og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den vil fremover kun finde anvendelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Ændringen er begrundet i, at firmapensionskasserne som led i implementeringen af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2016/2341/EU af 14. december 2016 om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers (IORP’ers) aktiviteter og tilsynet hermed (IORP II-direktivet), fremover vil være underlagt prudent person-princippet, og dermed at placerings- og spredningsreglerne ikke længere vil være gældende. En afgrænsning af værdipapirer omfattet af flere aktivgrupper er således ikke nødvendig for firmapensionskasser. Der er ikke tiltænkt øvrige ændringer i bekendtgørelsen.

 

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

 

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 28. november 2018.

 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på msv@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Morten Svane.

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 13. januar 2019.

 

Kontaktperson: Morten Svane

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 48

 

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

 

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs­ministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
28-11-2018
28-01-2019
2018/2019
Morten Svane
msv@ftnet.dk
01-11-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 167,108 kB
Høringsbrev 197,232 kB
Udkast til bekendtgørelse 21,712 kB
Høringssvar
Høringssvar 252,723 kB