Høring

Høring

Høring af udkast til forslag om ændring af hvidvaskloven

Høring af udkast til forslag om ændring af hvidvaskloven

Den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge af prospektforordningen, ændring af modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.), der har været i offentlig høring i perioden fra den 4. juli til den 15. august 2018.

Forslagets indhold
Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en bestemmelse i hvidvaskloven, hvorefter der ved ud-måling af bøder for overtrædelser af hvidvaskloven skal lægges vægt på overtrædelsens grovhed og om-fang samt på gerningspersonens økonomiske forhold. Dette skal sikre, at der med udgangspunkt i den eksisterende bødepraksis sker en markant skærpelse af bødeniveauet for overtrædelser af hvidvasklo-ven, der tager proportionalt hensyn til overtrædelsens karakter og virksomhedens størrelse, således at bødeniveauet kan få den tilsigtede pønale og præventive effekt.

Den foreslåede skærpelse af bødeniveauet sker som en delvis udmøntning af den politiske aftale af 21. juni 2017 om styrket indsats mod hvidvask mv. i den finansielle sektor, der er indgået mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Af aftalen fremgår det, at der skal ske en betragtelig skærpelse af bødeniveauet for overtrædelse af hvidvaskloven.

Kort høringsperiode
Da den foreslåede lovændring skal indgå i forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om betalinger og forskellige andre love (Gennemførelse af anbefalinger fra arbejdsgruppen for eftersyn af den finansielle regulering, gennemførelse af ændringer som følge af prospektforordningen, ændring af modellen for udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.), som er planlagt til fremsættelse i Folketingets åbningsuge, fastsættes en kort høringsfrist på 14 dage.

Finanstilsynet skal på den baggrund bede om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest fredag den 21. september 2018 kl. 12.00.

Bemærkninger bedes sendt til hoeringer@ftnet.dk med kopi til aln@ftnet.dk. Eventuelle spørgsmål til lovforslaget kan rettes til Anton Lau Nielsen på tlf. 41 93 35 20.

Lovforslag
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
21-09-2018
21-11-2018
2017/2018
Anton Lau Nielsen
aln@ftnet.dk
07-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 87,299 kB
Høringsliste 414,504 kB
Udkast til lovforslag 278,738 kB