Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse

Høring over bekendtgørelse

Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. i høring. Udkast til ændringsbekendtgørelse kan downloades nedenfor.

De væsentligste ændringer i forhold til det hidtidige regelsæt er:

 

  • reglerne for leasing tilpasses IFRS 16, der er den nye internationale regnskabsstandard for leasing

  • regnskabsskemaerne for forvaltere af alternative investeringer og investeringsforvaltningsselskaber justeres

  • der foretages diverse andre justeringer, bl.a. i bilaget om måling af ejendomme til dagsværdi.

     

Ændringerne er nærmere omtalt i notat med bemærkninger til udkastets enkelte bestemmelser, som ligeledes kan downloades nedenfor.

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft den 1. januar 2019 med virkning for regnskabsår, der starter 1. januar 2019.

Udkastet er desuden sendt i høring hos en række organisationer.

Finanstilsynet skal anmode om eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen senest den 1. oktober 2018.

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail på bbi@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Att.: Bo Binder Iversen.

Kontaktperson: Bo Binder Iversen

Direkte tlf.nr.: 33 55 84 05

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen.

Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervs- og Vækstministeriet. Fi­nans­til­sy­nets pri­mære op­gave er at føre tilsyn med den finan­sielle sek­tor. Des­uden deltager Fi­nans­til­synet inden for sit an­svarsområde i lov­giv­nings- og EU-arbej­de om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Samfundsstruktur
01-10-2018
01-12-2018
01-01-2019
2018/2019
Bo Binder Iversen
bbi@ftnet.dk
05-09-2018

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 207,911 kB
Ændringsbekendtgørelse 136,718 kB
Bemærkninger til ændringsbekendtgørelse 200,299 kB
Høringssvar
Høringssvar 265,382 kB