Høring

Høring

Høring over vejledning om det frivillige område efter serviceloven

Høring over vejledning om det frivillige område efter serviceloven
Hermed sendes udkast til vejledning om det frivillige område efter serviceloven i ekstern høring.

Vejledningen er en ny og samlet vejledning om reglerne for det frivillige område efter servicelovens § 18 om kommunernes samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger, herunder § 18-støtte, og § 18 a om kommunernes og regionernes mu-lighed for at tegne ansvars- og ulykkesforsikringer for borgere, der yder en frivillig indsats i tilknytning til den kommunale eller regionale opgaveløsning.

Vejledningen indeholder dels en videreførelse og opdatering af relevante dele i vejledning nr. 12 af 15. februar 2011 om servicelovens formål og generelle bestemmelser i loven (Vejledning nr. 1 til serviceloven), hvor servicelovens § 18 har været beskrevet. Dels indeholder den en beskrivelse af § 18 a, der er en ny bestemmelse i serviceloven.

Ministeriet skal bede om, at eventuelle bemærkninger til udkast til vejledningen frem-sendes senest fredag d. 8. december 2017 kl. 10.00 til csra@sm.dk. Eventuelle spørgsmål kan ligeledes fremsendes hertil.
Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
08-12-2017
08-02-2018
2017/2018
Christine Staugaard Rasmussen
csra@sm.dk
09-11-2017

Dokumenter