Høring

Høring

Høring over vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Udkast til vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance

Børne- og Socialministeriet fremsender hermed udkast til vejledning om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance til høring.

Vejledningsudkastet er i forhold til den gældende vejledning ændret som følge af lov nr. 660 af 8. juni 2017 om ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, der træder i kraft den 1. januar 2018.

Ændringerne omhandler indførelse af en øvre ugentlig arbejdstid i ordninger efter servicelovens § 95, stk. 3, hvor den nærtstående er såvel arbejdsgiver som arbejdsleder og hjælper (punkterne 17 og 18), varsling ved kommunens afgørelser om frakendelse eller nedsættelse af hjælp (punkterne 39 og 40), indføjelse af, at udgifter ved socialtilsynets godkendelse og tilsyn med foreninger og virksomheder ikke indgår i kommunens udmåling af tilskud til omkostninger forbundet med varetagelse af arbejdsgiveropgaven (punkt 89) og bagudbetaling af tilskud til foreninger og virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktionerne (punkt 93).

Derudover indeholder vejledningsudkastet dels en videreførelse og dels en opdatering af den hidtidige vejledning på området.

Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest onsdag den 6. december 2017 til tha@sm.dk og til sm@sm.dk.

Vejledning
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
06-12-2017
06-02-2018
2017/2018
Tina Hansen
tha@sm.dk
07-11-2017