Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Høring over udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser

Børne- og Socialministeriet fremsender hermed en række udkast til bekendtgørelsesændringer til udmøntning af revisionen af servicelovens voksenbestemmelser til høring.

Der er ud over redaktionelle og rent lovtekniske ændringer og præciseringer alene lavet ændringer, som udmønter de af Folketinget med lov nr. 649 og 660 af 8. juni 2017 vedtagn lovændringer vedrørende revisionen, eller som følger direkte af aftalen om revisionen af 4. november 2016.

Der er tale om følgende bekendtgørelsesudkast, hvoraf nogle er helt nye, mens der for andre er tale om ændringer i de nugældende bekendtgørelser. I sidstnævnte tilfælde er de foretagne ændringer markeret med korrekturfunktionen:

 1. Udkast til bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven, hvor der i den nugældende bekendtgørelse er indsat en bestemmelse om obligatorisk brug af tro- og loveerklæringer ved udskiftning af hjælpemidler og en bestemmelse om brug af tro- og loveerklæringer ved reparation af hjælpemidler. Desuden er der foretaget nogle præciseringer i bekendtgørelsens bilag 2 om støtte til briller og kontaktlinser.

 2. Udkast til bekendtgørelse om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse, hvor der i den nugældende bekendtgørelse er foretaget ændringer i relation til det ændrede udmålingssystem for merudgiftsydelsen.

 3. Udkast til bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter serviceloven, hvor der i den nugældende bekendtgørelse dels er foretaget ændringer i forhold til udbetalingstidspunktet for tilskuddet til foreninger og virksomheder fra forud til bagud, dels er indføjet en bestemmelse om, at det beløb, som foreningerne og virksomhederne skal betale for godkendelse og tilsyn i socialtilsynet, ikke indgår i kommunens tilskud i den enkelte ordning.

 4. Udkast til bekendtgørelse om socialtilsyn, hvor der i den nugældende bekendtgørelse er indsat bestemmelser om socialtilsynets godkendelse af og tilsyn med foreninger og virksomheder, der ønsker at varetage arbejdsgiverfunktionerne i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA.

 5. Udkast til bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn, hvor der er gennemført konsekvensændringer for at sikre, at foreninger og virksomheder på BPA-området undergives samme revisionskrav som øvrige private tilbud m.v. omfattet af socialtilsynet.

 6. Udkast til bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom, hvor der i den nugældende bekendtgørelse er foretaget en ændring af afviklingsperioden ved ophør af tabt arbejdsfortjeneste fra 3 måneder til 14 uger i overensstemmelse med indholdet i varslingsordningen.

 7. Udkast til bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor der i den nugældende bekendtgørelse er indføjet en bestemmelse om genvurdering af klager over boformslederens afgørelser vedrørende optagelse i og udskrivning fra kvindekrisecentre og forsorgshjem. Endvidere er der foretaget ændringer, hvorved perioden for kommunens genvurderingsfrist for klager over afgørelser omfattet af varslingsordningen er nedsat fra 4 til 2 uger. Endelig er der foretaget ændringer i relation til dataindberetning som følge af lovændringen om sikring af bedre data på socialområdet og udkastet til ny bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, jf. punkt 8 nedenfor.

 8.   Udkast til bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet, som er en helt ny bekendtgørelse, der samler kravene til indberetning af oplysninger til brug for statistik og analyse på socialområdet, herunder også de tekniske kravsspecifikationer til brug for kommuner og tilbud ved indberetning af oplysninger. Det bemærkes, at det nuværende udkast tager udgangspunkt i de eksisterende indberetningskrav på socialområdet, og at der forventes enkelte kravsspecifikke opdateringer ved ikrafttrædelsen den 1. januar 2018 som følge af det igangværende sanerings- og justeringsarbejde af indberetningskravene på det sociale område.

 9. Udkast til bekendtgørelse om egenbetaling for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem, som er en helt ny bekendtgørelse, der fastsætter satserne og reglerne for egenbetaling for ophold på boformer efter servicelovens §§ 109 (kvindekrisecentre) og 110 (forsorgshjem og herberger). Med bekendtgørelsen fastsættes satserne for egenbetaling til 84 kr. pr. døgn for ophold på kvindekrisecentre og 87 kr. pr. døgn for ophold på forsorgshjem og herberger. Satserne er fastsat ud fra gennemsnit af de eksisterende egenbetalingsniveauer og dækker betaling for logi, herunder for eventuelt medfølgende børn. Egenbetalingen opkræves af handlekommunen, som efter ansøgning fra en borger kan træffe beslutning om bortfald eller nedsættelse af egenbetalingen.

 10. Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for botilbud m.v. efter servicelovens kapitel 20 samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108. Med ændringsbekendtgørelsen foretages de nødvendige konsekvensrettelser som følge af den nye bekendtgørelse om egenbetaling for ophold på kvindekrisecentre og forsorgshjem. Derudover foretages en enkelt rettelse som følge af kommunalreformen i 2007. Sidstnævnte rettelse ændrer ikke på gældende ret.

 11. Udkast til bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service, hvor de relevante bestemmelser i den nugældende bekendtgørelse sættes i kraft for magtanvendelse foretaget i forbindelse med tilkøb af socialpædagogisk ledsagelse under ferie.


til den 2. oktober 2017 kl. 10.00Børne- og Socialministeriet skal anmode om eventuelle bemærkninger senest mandagtha@sm.dk og til sm@sm.dk.


Med venlig hilsen

Tina Hansen

Specialkonsulent


Specialkonsulent

Bekendtgørelser
Børne- og Socialministeriet
Social og omsorg
02-10-2017
02-12-2017
2016/2017
Tina Hansen
tha@sm.dk
04-09-2017