Høring

Høring

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.

Bekendtgørelse om biobrændstoffers bæredygtighed m.v.
Bekendtgørelsen og håndbogen vil implementere Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/1513 af 9. september 2015 om ændring af direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie og om ændring af direktiv 2009/28/EF om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (ILUC-direktivet). Endvidere er Energistyrelsens håndbog om dokumentation for biobrændstoffers bæredygtighed blevet opdateret med nye skemaer til indberetning efter metodedirektivet – Rådets direktiv 2015/652 om beregningsmetoder.

ILUC-direktivet indeholder blandt andet regler for olie- og gasselskaberne, om at de skal rapportere om produktionsveje, mængder for biobrændstoffer og vugge til grav-emissioner.
Det fremgår af ILUC-direktivet, at medlemsstaterne skal sætte de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft senest den 10. september 2017.

Ved implementeringen af metodedirektivet, der blev implementeret ved bekendtgørelse nr. 370 af 18. april 2017 var de skabeloner, der skal anvendes af de af direktivet forpligtede ved indrapportering til de enkelte medlemsstater endnu ikke udarbejdet af Kommissionen. Skabelonerne er nu færdiggjorte, og er medtaget i Energistyrelsens håndbog som bilag G og H.

Biobrændstofbekendtgørelsen er fra 2009, og er efterfølgende blevet ændret 3 gange (2010, 2011 og 2016). For at lette overskueligheden vil denne nyaffatning af biobrændstofbekendtgørelsen indeholde dels den oprindelige bekendtgørelse fra 2009, dels de efterfølgende ændringer og endeligt vil den også indeholde de ændringer som ILUC-direktivet medfører.

For at gøre det nemmere at se, hvilke ændringer, der hidrører fra ILUC-direktivet, udsendes biobrændstofbekendtgørelsen i to enslydende versioner. I den ene version vil der være trackchanges, der viser hvilke ændringer ILUC-direktivet har medført. Den anden version er identisk med den første, men er uden trackchanges.
Bemærk venligst, at flere af linksne i håndbogen først vil virke når bekendtgørelsen træder i kraft.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til Carsten Poulsen, cpo@ens.dk, fra den 24. juli 2017 eller til Peter Willumsen, pwi@ens.dk frem til den 17. juli.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-08-2017
11-10-2017
10-09-2017
2016/2017
Carsten Poulsen
cpo@ens.dk
14-07-2017