Høring

Høring

Lovforslag om ændring af naturbeskyttelsesloven og havstrategiloven

Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi

Lovforslaget vedr. en ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi.

Naturbeskyttelse

Den foreslåede ændring af naturbeskyttelsesloven gør det muligt at oprette forbud, herunder et handelsforbud mod en liste af ikkehjemmehørende invasive arter, der er problematiske i Danmark, og følger op på "Handling 4: Naturbeskyttelsesloven ændres" i Handlingsplan mod invasive arter. Lovforslaget skal ses i lyset af EU-Forordning 1143/2014.

Formålet er at forebygge eller begrænse en række invasive arters skadelige effekt på en omkostningseffektiv måde.


Havstrategiloven

Formålet med lovudkastet er en ajourføring af havstrategiloven, med henblik på at implementere et kommissionsdirektiv, der er vedtaget i maj 2017, og som foretager tekniske tilpasninger af bilag III i havstrategidirektivet. Havstrategidirektivets bilag III er implementeret 1:1 som bilag 1 i havstrategiloven.

Ændringen af bilaget i havstrategirammedirektivet består i at opstille en mere generel og systematisk liste over havmiljøets karakteristika, dvs. de naturlige elementer i havmiljøet, samt menneskelige belastninger og påvirkninger. Det reviderede bilag skal – ligesom det gældende – anvendes til myndighedernes udarbejdelse af basisanalyser, beskrivelse af god miljøtilstand, fastsættelse af miljømål og udarbejdelse og gennemførelse af overvågningsprogrammer. Implementeringen har derfor en ren teknisk karakter.

Lovforslag
Miljøstyrelsen
Natur og klima
04-08-2017
04-10-2017
01-12-2017
Lovforslaget vedr. en ændring af lov om naturbeskyttelse forventes at træde i kraft 1. december 2017. Lovforslaget vedr. en ændring af lov om havstrategiloven forventes at træde i kraft 7. december 2018.
2016/2017
Cristina Nissen, Jens Frydenberg og Jens Erik Kundby Nielsen
crnis@mst.dk
23-06-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Lovforslag 850,930 kB
Høringsbrev 100,113 kB
Høringsliste 357,766 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 105,788 kB
Høringssvar
Høringssvar 771,075 kB