Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald

Klimakorrektionsfaktor til beregning af R1-faktoren

Ændringen af affaldsbekendtgørelsen introducerer en klimakorrektionsfaktor til beregning af R1-faktoren for affaldsforbrændingsanlæg, der skal kompensere for lokale klimaforhold. Med ændringen implementeres ændrede EU-regler.

Formålet med ændringen er at skabe lige konkurrencevilkår i EU for medlemslandenes forbrændingsanlæg. Forslaget vurderes ikke at påvirke det danske beskyttelsesniveau. 

Ved bekendtgørelsesændringen implementeres Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 af 10. juli 2015 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF om affald og om ophævelse af visse direktiver (berigtiget ved EUT L 297 af 13.11.2015, s. 9 (2015/1127).

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
26-05-2016
26-07-2016
2015/2016
Sofie E. L. Brandt
soele@mst.dk
23-05-2016

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til ændringsbkg 211,413 kB
Høringsbrev 135,260 kB
Høringsliste 72,710 kB
Høringssvar
Høringssvar 92,813 kB