Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand
Det indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvoraf det fremgår, at reglen om, at kommunen skal finansiere mindst 25 % af investeringsomkostningerne, skal udskydes til den 1. januar 2016.  Indholdet af de foreslåede ændringer i medfinansieringsbekendtgørelsen Følgende punkter er indeholdt i den reviderede medfinansieringsbekendtgørelse. • Anvendelsesområde og definitioner Det foreslås med udkastet, at anvendelsesområdet for bekendtgørelsen fortsat er projekter i veje, vandløb og rekreative områder. Der er således ingen forskel i forhold til den gældende bekendtgørelse. Dog foreslås det, at veje, vandløb og rekreative områder i bekendtgørelsen defineres nærmere, idet emnerne har givet anledning til tvivl. • Generel gennemskrivningNaturstyrelsen har med udkastet gennemgået og genformuleret flere bestemmelser, herunder ligner formuleringen af §§ 3 og 4 nu hinanden, ligesom den gældende § 8 om en kommunal beslutning om hensigtsmæssighed og omkostningseffektivitet foreslås flyttet til § 6. I denne forbindelse præciseres det, at det alene er for private alternative projekter, at denne beslutning skal foreligge. Endvidere foreslås den gældende § 9 slettet, da det allerede gælder af almindelig aftaleret, at aftaleparter selv beslutter, om de ønsker at indgå i aftaler. I § 14, stk. 4, præciseres det, at udgifterne til spildevandsforsyningsselskabets dokumentation og vurdering af projekter skal indeholdes i budgettet, som fremsendes til Forsyningssekretariatet. Der er ikke tale om en ændring, men enkelte budgetter har ikke indeholdt dette beløb.• Ændringer af projekterDer foreslås et nyt afsnit (§§ 11 og 12) om, hvad der skal ske i tilfælde af såvel uforudsete som besluttede ændringer af projekter efter Forsyningssekretariatets godkendelse af tillæg til prisloftet. § 11, stk. 1, er flyttet og er ikke ændret, hvilket indebærer, at projektejer fortsat bærer risikoen for fordyrelser ud over beløbet for den sædvanlige løsning. Herudover foreslås det, hvad der skal ske ved såvel uforudsete fordyrende forhold, som gør sig gældende for både den sædvanlige løsning og for medfinansieringsprojektet, som ved ændringer som planlægges i fællesskab mellem projektejer og spildevandsforsyningsselskab. • Modregning  Med § 10, stk. 2, foreslås det, at spildevandsforsyningsselskabet ved varetagelse af opgaver for projektejer efter reglerne om tilknyttede aktivitet kan foretage modregning i betalingen til projektejer.
Bekendtgørelser
Naturstyrelsen
Miljø
05-12-2014
05-02-2015
01-01-2015
2014/2015
Anne Christine Matzon
ancma@nst.dk
17-11-2014

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsversion nyudstedelse af medfinansieringsbekendtgørelsen kommuneaf... 113,554 kB
høringsbrev 118,759 kB
Høringsliste 139,051 kB
Høringsnotat
Høringsnotat medfinansiering 59,957 kB
Høringssvar
Bilag 3 - Høringssvar 1,393 MB