Høring

Høring

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Høring vedr. ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Kommunerne kan efter de nugældende regler i bekendtgørelse nr. 871 af 27. juni 2016 om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo på baggrund af en vedtaget og offentliggjort indsatsplan påbyde ejer eller bruger at foretage bekæmpelse af kæmpe bjørneklo. Bliver dette ikke efterkommet, kan kommunen indgive en politianmeldelse og/eller foretage bekæmpelse for kommunens egen regning på ejers eller brugers areal.

Reglerne i bekendtgørelsen er fastsat således, at kommunerne nu kan foretage bekæmpelse for ejerens eller brugerens regning, såfremt et påbud om bekæmpelse ikke er efterkommet. Reglerne er udformet sådan, at bekæmpelse forudsætter, at kommunen har iværksat bekæmpelse på arealer, som kommunen råder over som ejer eller bruger, og som er omfattet af indsatsplanen.

Endvidere er der i bekendtgørelsen, i overensstemmelse med lovbemærkningerne, fastsat et loft over de udgifter kommunerne kan vælte over på ejeren eller brugeren. Dette loft kan kun undtagelsesvis fraviges og kun med en veldokumenteret begrundelse. Loftet er fastsat til 3,81 kr. pr. kvadratmeter (2016- priser). Loftet reguleres årligt med nettoprisindekset for januar måned.

Yderligere er strafmuligheden ophævet, således at der ikke kan indgives politianmeldelse mod ejeren eller brugeren, og disse ikke kan straffes med bøde. Endelig er der indsat en bestemmelse om, at disse nye regler alene gælder for indsatsplaner vedtaget og udstedt den 1. juli 2017 eller senere.Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Natur og klima
02-06-2017
02-08-2017
01-07-2017
2016/2017
Jens Frydenberg
jfryd@mst.dk
05-05-2017